Ātri mobilizēties un strādāt mērķtiecīgi un ilgstoši: #vieglipalīdzēt turpina mainīties

Kopš 2020. gada pavasara, kad, sākoties Covid-19 izraisītajai pandēmijai un līdz ar to
arī krīzei sabiedrībā, izveidojās brīvprātīgo palīdzības kustība “Paliec mājās”,
organizācija ir mērķtiecīgi ieguldījusi daudz spēka un laika, lai attīstītos un dažādotu
darbības jomas. Ja sākotnēji kustībā apvienojās daži entuziasti, kuru nolūks bija
pandēmijas apstākļos sniegt dažādu praktisku palīdzību tiem, kam tā patiešām
nepieciešama, šobrīd organizācija ir nostabilizējusies, tai ir savi konkrēti mērķi un
padarītajam redzams arī ilgtermiņa rezultāts.
Vēlāk brīvprātīgo palīdzības kustība kļuva par “#vieglipalīdzēt” un,
pandēmijas radītajām sekām mazinoties, mainīja arī darbības prioritātes. Pandēmijas
laikā uzkrātā pieredze ļāva brīvprātīgo kustībai koncentrēties uz ilgstošu rezultātu
radīšanu. Viens no organizācijas mērķiem 2021. gadā bija paplašināt darbību ārpus
Rīgas un koncentrēties uz brīvprātīgo palīdzības kustību pašorganizāciju. Pirmais
solis tika īstenots jau 2020. gada vasarā un rudenī – kopīgiem spēkiem ar Moldovas
brīvprātīgajiem tika īstenots starptautisks projekts “Kopīga iniciatīva pret Covid-19”,
kurā galvenā uzmanība tika pievērsta augsta riska sabiedrības grupām. Tā īstenošanā
iesaistījās aktīvi brīvprātīgie, nevalstiskās organizācijas, vietējās pašvaldības, privātais
sektors un eksperti. Meistardarbnīcu ietvaros uzmanība tika koncentrēta uz pieredzes
apmaiņu darbā ar konkrētām iedzīvotāju grupām. Īpaša uzmanība tika pievērsta
brīvprātīgo ilgtermiņa motivācijai un brīvprātīgo kustības veidošanai, un viens no šī
projekta rezultātiem bija praktisks ceļvedis “Brīvprātīgie pret Covid-19: kā izveidot
kustību”. Šis ceļvedis latviešu, angļu un krievu valodās ir pieejams ikvienam
interesentam, kurš savā ciematā vai novadā vēlas veidot brīvprātīgo kustību sociālu
vai praktisku problēmu risināšanai.
Viens no visnozīmīgākajiem un svarīgākajiem “#vieglipalīdzēt” projektiem
bija otrais solis – rosināt brīvprātīgo kustību veidošanos Latvijas reģionos, vienlaikus
sadarbībā ar citām brīvprātīgo organizācijām, piemēram, “Kopā pret Covid”, cīnoties
pret dezinformāciju sabiedrībā. Pateicoties projektam “#vieglipalīdzēt – ilgtspējīgi
vietējo kopienu risinājumi Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai”, brīvprātīgo
kustība piesaistīja sešas pašvaldības, kuras pilotprojekta laikā īstenoja brīvprātīgo
organizēšanos un darbu vairākos Latvijas reģionos. “#vieglipalīdzēt” nodrošināja
pašvaldību brīvprātīgo koordinatoru apmācības gan komunikācijā, gan tehnoloģijās,
gan arī finanšu instrumentu izmantošanā un finanšu piesaistē, tāpat konsultēja
pašvaldības brīvprātīgo kustību organizēšanā. Būtiski, ka šī projekta īstenošanas gaitā
tika ne vien sekmēta brīvprātīgo iesaiste pašvaldībās, bet arī apzinātas dažādās un ļoti
atšķirīgās vajadzības, kādas ir konkrētos Latvijas reģionos. Turklāt izstrādātie
apmācību moduļi ir izmantojami atkārtoti, nostiprinot un veidojot brīvprātīgo
organizācijas gan Latvijā, gan ārpus tās.
Projekta īstenošanas gaitā izkristalizējās arī problemātika, kas ļaus tālāk
organizēt brīvprātīgo palīdzības kustības “#vieglipalīdzēt” turpmāko darbu,
piemēram, joprojām aktuāla ir problēma, ka cilvēki daudz biežāk ir gatavi palīdzību
sniegt, nekā atzīt, ka palīdzība viņiem ir nepieciešama. Tāpat arī turpmāk, balstoties
līdzšinējā pieredzē, tiks domāts par dažādām brīvprātīgo darba formām, īpaši uzsverot
palīdzību, kuru iespējams sniegt attālināti, pandēmijas izraisītās sociālās izolētības
seku mazināšanu, darbu ar jauniešiem un tamlīdzīgi. Taču kustības galvenais
uzdevums pēc būtības vēl joprojām paliek sākotnējais – savest kopā cilvēkus, kuriem
nepieciešama palīdzība, ar cilvēkiem, kuri ir gatavi tādu brīvprātīgi sniegt.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts “#vieglipalīdzēt – ilgtspējīgi vietējo kopienu risinājumi Covid-19 krīzes negatīvo seku
mazināšanai”, Nr. 2021.LV/NVO_COVID/23

Dalīties:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *