Ētikas principi

Brīvprātīgo kustības ētikas principi

#vieglipalīdzēt brīvprātīgo palīdzības kustība sākotnēji tika izveidota, lai sniegtu atbalstu COVID-19 krīzē cietušajiem un šobrīd darbojas kā atbalsta tīkls dažādās krīzes situācijās.

Brīvprātīgo kustības vadība, reģionālie koordinatori un brīvprātīgie apņemas ievērot šādus ētikas principus:

 1. Cilvēcība – mūsu palīdzība ir cilvēka atbalsts cilvēkam krīzē, aizargājot dzīvību, veselību un nodrošinot cieņpilnu attieksmi.
 2. Neitralitāte – mēs palīdzam jebkuram cilvēkam, nediskriminējot pēc viņa etniskās piederības, vecuma, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, reliģiskās pārliecības vai jebkuras citas pazīmes.
 3. Neatkarība – mūsu palīdzības sniegšana ir neatkarīga no mūsu finansētājiem, sadarbības partneriem un to darbības mērķiem, principiem un prioritātēm.
 4. Objektivitāte – palīdzības sniegšana tiek balstīta cilvēka vajadzībās, sniedzot priekšroku tiem cilvēkiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama.
 5. Lokālais atbalsts – palīdzība primāri tiek sniegta vietējā līmenī, atbalstot cilvēku, organizāciju, iestāžu un uzņēmumu sadarbību kopienu līmenī.
 6. Sadarbība – kustības attīstībai pastāvīgi veidojam godīgas un atklātas partnerības ar valsts institūcijām, pašvaldībam, citām organizācijām un uzņēmumiem. Izslēdzam sadarbību ar organizācijām un personām, kas iesaistītas pretlikumīgās un neētiskās darbībās.
 7. Ilgtermiņa rīcības – visas puses visos līmeņos veido ilgtermiņa sadarbību, lai turpinātu atbalsta sniegšanu pēc-krīzes periodā un novērstu jaunu krīzes risku veidošanos.
 8. Cilvēku spēks – kustības brīvprātīgie un reģionālie koordinatori ir mūsu misijas īstenošanas pamats, tāpēc nodrošinām viņiem cieņpilnu attieksmi, godīgu vadību un iesaisti kustības attīstībā.
 9. Brīvprātība – visi iesaistītie velta noteiktu laiku sava darba brīvprātīgi, solidarizējoties ar visiem kustības dalībniekiem.
 10. Laba pārvaldība – brīvprātīgo kustības pārvaldībā sekojam efektivitātei un rezultātu sasniegšanai, pastāvīgai darba novērtēšanai un pilnveidei, radām pārskatāmu organizācijas struktūru un lēmumu pieņemšanas procesu, novēršam interešu konfliktu.
 11. Ētiska finanšu piesaiste – piesaistām finansējumu ētiskā veidā, ieviešam aktivitātes, kas mums uzticētas un par tām regulāri atskaitāmies. Atsakām finansējuma piedāvājumiem, kas neatbilst mūsu organizācijas ētikas principiem.
 12. Ētiska komunikācija – publicitātē par brīvprātīgo kustību izmantojam vizuālos materiālus un informāciju, kas palīdzības saņēmējus ataino kā cieņpilnas būtnes nevis upurus.

Brīvprātīgo kustības ētikas principi attiecas uz partneriem apmērā, kas skar tiešo savstarpējo sadarbību.